Воскресенье, 09.08.2020, 05:01
Запорожская областная общественная организация
"ФЛОРЕНС"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТ

Введите необходимые данные

Форма входа

14:57
Стаття у збірнику наукових праць за результатами проекту РАФ

Романенкова Л.

кандидат педагогічних наук, доцент Запорізького національного технічного університету, директор Запорізької обласної громадської організації «Флоренс»

УДК 613.81:618.2

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОФІЛАКТИЦІ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ЖІНКАМИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

 У статті розкрито сутність поняття «розлади алкогольної фетопатії» та показана роль громадських організацій у  профілактиці цієї проблеми серед населення. Охарактеризовані особливості такої роботи на прикладі Запорізької  обласної громадської організації «Флоренс». Проаналізовані проекти цієї установи за 2008 – 2014 роки з профілактики  розладів алкогольної фетопатії серед школярів. Розкрита значущість діяльності організацій немедичної спрямованості  у вирішенні медичних проблем.      

Ключові слова: розлади алкогольної фетопатії, громадська організація, профілактика.

Романенкова Л.

Кандидат педагогических наук, доцент Запорожского национального технического университета, директор Запорожской областной общественной организации «Флоренс»

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ЖЕНЩИНАМИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

В статье раскрыто содержание понятия «расстройства алкогольной фетопатии» и показана роль общественных организаций в профилактике этой проблемы среди населения. Охарактеризованы особенности такой работы на примере Запорожской областной общественной организации «Флоренс». Проанализированы проекты этой организации за 2008 – 2014 годы, направленные на профилактику расстройств алкогольной фетопатии среди школьников. Раскрыта значимость деятельности организаций немедицинской направленности в решении медицинских проблем.       

         Ключевые слова: расстройства алкогольной фетопатии, общественная организация, профилактика.

Romanenkova L.

candidate of pedagogical sciences, docent, Zaporizhzhya National Technical University

Director of the Zaporizhzhya regional public organization «Florence»

THE ROLE OF NGO IN PREVENTION OF FASD

The article reveals the concept of "alcohol spectrum disorder" and shows the role of NGOs in the prevention work among the population. This activities is shown using as an example Zaporizhzhya regional public organization "Florence." Analyzed projects of the organization for 2008 - 2014 years, aimed at preventing alcohol spectrum disorder among schoolchildren. Revealed the importance of non-medical orientation of organizations in solving medical problems.

Key words: Fetal alcohol spectrum disorder, Non-Governmental Organization, prevention.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Зловживання алкогольними напоями в українському суспільстві залишається однією з нагальних проблем сьогодення. Не дивлячись на наявність знань про згубні наслідки алкоголю, його вживання досі залишається частиною культури української нації.

За даними «Українського медичного часопису» алкоголь — другий після трудової міграції фактор катастрофічного спаду кількості населення України. Причини смерті від зловживання алкоголем полягають не лише в численних фактах випадкових отруєнь. У більшості випадків смертність зумовлена нещасними випадками та насиллям, окрім цього — серцево-судинними, інфекційними, онкологічними та іншими захворюваннями, які розвинулися у зв’язку з алкоголізацією.

Також за даними видання нині в окремих регіонах країни понад 70% підлітків вживають алкогольні напої.  Майже третина неповнолітніх в окремих областях України випиває щоденно. Раннє залучення молоді до алкогольної продукції в декілька разів підвищує ризик розвитку алкоголізму і насильницької смерті в майбутньому, руйнує професійну кар’єру [3, с. 36].

Згідно з «Європейським опитуванням учнівської молоді про вживання алкоголю та наркотичних речовин», майже 87% українських школярів 15-17 років хоч раз у житті пробували алкоголь. Більше 26% учнів вживають алкоголь 1-2 рази на місяць і близько 14% – 3-5 разів [8].

Також за останні роки збільшилася кількість дівчат і жінок, які вживають алкоголь. У 2012-2013 роках Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Державна служба статистики досліджували українські домогосподарства. За їхніми результатами виявилося, що тільки 9% жінок репродуктивного віку ніколи не вживали алкоголь. Це при тому, що алкоголь, будучи мутагеном, впливає на фізичне і психічне здоров'я майбутньої дитини.

Так, обстеження 1500 матерів і їхніх дітей виявило відхилення від норми у 2% дітей, мами яких зовсім не вживали алкоголю. Такий самий показник склав 9% серед дітей, матері яких «помірно випивають», і досяг 74% у дітей, матері яких п'ють багато. При цьому в останніх часто фіксувалося не одне, а відразу кілька порушень. Як наслідок цього, зросла кількість дітей, народжених з різними видами аномалій [7, 8]. 

У науковій літературі спектр розладів плоду, викликаних вживанням алкогольних напоїв під час вагітності та годування груддю, має назву «розлади алкогольної фетопатії» (надалі РАФ) [11, с. 5]. Також у медицині в цьому ж значенні використовують поняття «алкогольний синдром плоду» або «фетальний алкогольний синдром» [5, 6, 11]. Діти, народжені з цим діагнозом, можуть мати різноманітні фізичні і психічні відхилення.

Недостатність інформації у широких верств населення про причини РАФ сприяє збільшенню народження дітей з особливими потребами в Україні. Уникнути цього можна, якщо не вживати алкоголь в період вагітності та годування груддю. На думку Р.Т.Браун, профілактична робота теоретично може знизити ризик появи таких розладів на 100% [5, с 36]. У зв’язку з цим Запорізька обласна громадська організація «Флоренс» (надалі ЗОГО «Флоренс») ініціювала проведення проектів з профілактики розладів алкогольної фетопатії в місті Запоріжжі і області.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Як самостійна нозологічна одиниця розлади алкогольної фетопатії вперше були описані у Франції у 1968 році [12]. Пізніше фундаментальними дослідженнями цього питання займалися вчені США та Канади. Вивченням різних аспектів РАФ займалися такі вчені, як М. Макферсен, С. Кешвил (статеві відмінності у вживанні алкоголю), А. Роше й А.Дихан ( вплив алкоголю на здоров'я плоду), М. Санчес-Крейг (питання профілактики вживання алкоголю) тощо.

Серед вітчизняних та російських авторів, які займаються проблемами вживання алкоголю, можна виділити роботи Т.В Бондар і Ю.П. Галич (про профілактику вживання алкоголю), В.С. Моісеєва (наслідки вживання алкоголю для здоров'я), Ю.Е. Разводского (медикосоціальні аспекти вживання алкоголю), М.М. Іванець, І.П. Анохіна, М.А. Віннікова (національні аспекти вживання алкоголю), Фурсової Л.А. (наслідки алкоголізму для здоров'я) та ін.

При чому в різних виданнях дається різний переклад цього діагнозу. Так, наприклад, у медичній літературі в однаковому значенні зустрічаються поняття «алкогольний синдром плоду» (АСП), «фетальний алкогольний синдром» (ФАС), «розлади алкогольної фетопатії» (РАФ). Англійським аналогом цього терміну є поняття Fetal alcohol spectrum disorder (FASD) [5, 6, 11, 12].

Аналіз наукової літератури показав, що профілактикою даної проблеми в Україні займаються тільки медичні установи [5, 6]. Зокрема, здебільшого профілактика проводиться у жіночих консультаціях серед вагітних жінок, що не завжди може попередити негативні наслідки. В той час як досвід країн США та Канади довів, що такою роботою ефективно можуть займатися фахівці немедичного профілю: соціальні педагоги, соціальні працівники, психологи. Вони беруть активну участь у профілактичній діяльності в цьому напрямку.

Дана стаття присвячена ролі українських громадських організацій у профілактиці розладів алкогольної фетопатії серед населення. Особлива увага приділяється профілактичній роботі з дітьми та підлітками, які у недалекому майбутньому можуть стати батьками.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета даної статті - розглянути особливості роботи громадської організації з профілактики вживання алкоголю вагітними жінками.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У зв’язку з тим, що основна робота з профілактики розладів алкогольної фетопатії в Україні здійснюється в основному у медичних центрах або консультаціях вже під час вагітності жінки, така діяльність не завжди може запобігти негативним наслідкам. На наш погляд, ця робота повинна проводитися на етапі становлення особистості, коли закладаються уявлення про здоровий спосіб життя. Саме тому найбільш доречною профілактична робота є серед учнів у школах.

Розуміючи всю значущість профілактичної роботи в школі, протягом 2008 – 2014 років ЗОГО «Флоренс» впроваджувала проекти в учнівському середовищі, спрямовані на профілактику розладів алкогольної фетопатії.

Основною ідеєю профілактики стала думка про те, як може відбитися вживання алкогольних напоїв не тільки на молодих людях, але і на їхніх майбутніх дітях. Інформуючи учнів про наслідки зловживання алкогольними напоями жінками під час вагітності, ми припустили, що це може запобігти невиправним наслідкам в недалекому майбутньому.

Протягом 2008-2014 років ЗОГО «Флоренс» реалізувала 3 проекти у місті Запоріжжі та Запорізькій області з профілактики розладів алкогольної фетопатії.

Перший пілотний проект відбувся у 2008 році. Його впроваджував канадський фахівець Дейв Віб, який провів лекції для студентів трьох вузів міста Запоріжжя: Запорізького національного університету, Запорізького юридичного інституту та Міжрегіональної академії управління персоналом. Крім того, лекції з профілактики РАФ були прочитані для учнів ряду шкіл. Загальна кількість молодих людей та школярів становила більше двох тисяч осіб.

Лекції викликали великий інтерес не тільки у школярів, а й у студентської молоді. Інформація була представлена ​​в цікавій формі із презентацією у форматі Power Point Presentation. Лектор досить аргументовано і переконливо пояснював наслідки вживання алкоголю під час вагітності, особливості й ознаки РАФ, наводив результати останніх досліджень в Канаді і США, оперував статистичними даними.

У зв'язку з успішністю пілотного проекту було прийнято рішення про реалізацію подальшого проекту з профілактики РАФ у школах       міста [9].

Другий проект був успішно реалізованій протягом 2009-2010 навчального року в 36 школах міста Запоріжжя та 8 школах Запорізької області. Загальна кількість слухачів становила 5876 осіб. Серед них 4332 особи склали школярі, 930 - батьки, 458 осіб склали вчителі [9]. Зворотній зв'язок зі школами показав зацікавленість як дітей, так і вчителів у цій інформації і бажання охопити нею як можна більшу кількість дітей.

За результатами другого проекту були складені рекомендації щодо майбутніх проектів з профілактики розладів алкогольної фетопатії. Було вирішено продовжити проект через три роки, використовуючи лекцію-презентацію, як основну форму роботи, з доповненнями згідно новітніх досліджень у цій сфері, а також звернутися до засобів масової інформації з метою розповсюдження знань щодо розладів алкогольної фетопатії серед населення.  

Також після закінчення другого проекту було вирішено ознайомити з головними положеннями РАФ студентів Запорізького національного університету та Інституту управління і права Запорізького національного технічного університету. Ознайомлення відбувалося у рамках курсів «Соціальна робота», «Теорія і практика волонтерської діяльності», «Інноваційні технології соціальної роботи». Метою такої діяльності було подальше поширення інформації про РАФ через майбутніх фахівців. Це стало можливим завдяки тому, що співробітники ЗОГО «Флоренс» є викладачами означених вузів і курсів.

Окрім цього з метою поширення інформації про РАФ спеціалісти ЗОГО «Флоренс» використовували матеріали теми «Профілактика розладів алкогольної фетопатії» в рамках курсів з лекторської майстерності. У подальшому лекторам пропонувалося відпрацювати навички ораторської майстерності серед учнів шкіл. Все це також сприяло розповсюдженню інформації з цієї теми серед різних вікових груп.  

Третій проект було реалізовано протягом 2013-2014 років. Він включав в себе проведення занять з профілактики розладів алкогольної фетопатії, а також наукове дослідження.

Загальна кількість учасників проекту склала 5350 осіб. Серед них 5021 особи склали школярі, 92 - студенти та 237 осіб склали вчителі.

Метою дослідження було з'ясування рівня знань учнів шкіл про наслідки вживання алкогольних напоїв для людини і оцінка розуміння школярами шкоди від їх вживання. Крім того важливо було дізнатися ступінь їх поінформованості про наслідки вживання алкоголю вагітними жінками й про РАФ, зокрема. У дослідженні взяли участь діти і підлітки 5-11 класів різних шкіл міста Запоріжжя. В цілому було опитано 1250 осіб (625 учнів 5-8 класів та 625 учнів 9-11 класів).

Інструментом для опитування була анкета, яка включала 15 питань.

У ході дослідження було висунуто 5 гіпотез:

 • у дітей низький рівень знань про наслідки вживання алкогольних напоїв для здоров’я людини;
 • у дітей низький рівень знань про РАФ;
 • у дітей нейтральне або позитивне ставлення до вживання алкогольних напоїв;
 • у дітей високий рівень вживання алкогольних напоїв;
 • у дітей нейтральне чи негативне ставлення до здорового способу життя.

 Перша гіпотеза дослідження про те, що у дітей низький рівень знань про наслідки вживання алкогольних напоїв на здоров'я людини, не підтвердилася. Про це можна судити, виходячи з відповідей на 1-5 питання анкети. Так, наприклад, на запитання «Чи шкідливі алкогольні напої для здоров'я людини?» 73,9% учнів 5-8 класів та 90,1% учнів 9-11 класів відповіли позитивно. Тобто школярі усвідомлюють шкідливий характер вживання алкоголю.

На запитання «Чому алкоголь шкідливий для здоров'я людини?» учні середніх і старших класів відповіли майже однаково, що алкоголь погіршує фізичний стан людини (65,5% учні 5-8 класів і 69,4% 9-11 класів); поведінка людини змінюється в гіршу сторону (58,9% учні 5-8 класів і 50,6% учні 9-11 класів). І трохи більше половини на третьому місці поставили проблеми з погіршенням пам'яті (відповідно 58,9% і 50,6%).

Гіпотеза про те, що у дітей низький рівень знань про РАФ, повністю підтвердилася. Виходячи з даних, отриманих в результаті дослідження, можна зробити висновок, що учні як 5-8, так і 9-11 класів не мають уявлення про таке захворювання, як розлад алкогольної фетопатії, і про наслідки вживання алкоголю вагітними жінками. Про це говорять їх негативні відповіді в більш ніж 90% випадках.

Третьою гіпотезою дослідження було припущення, що у дітей нейтральне або позитивне ставлення до вживання алкогольних напоїв. Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок про те, що у школярів швидше негативне, ніж позитивне ставлення до вживання алкоголю (62,4% учнів 5-8 класів та 57,3% учнів 9-11 класів). Разом з тим нейтральне ставлення до алкоголю висловили третина учасників опитування в обох групах (34,33% і 35,4% відповідно).

На запитання «Чи пробували Ви алкогольні напої?» більшість учнів в обох групах відповіла позитивно (73,9% і 90,1%). Тобто, спостерігається цікава тенденція, що при повному розумінні шкоди і негативних наслідків від вживання алкоголю, великий відсоток учнів їх пробував.

Гіпотеза про те, що у дітей нейтральне або негативне ставлення до здорового способу життя, не підтвердилася. Обидві групи показали, що 90-93% школярів вважають, що людина повинна вести здоровий спосіб життя. Але на запитання «Чи ведете ви здоровий спосіб життя?» позитивні відповіді знижуються до 70%. Це говорить, що хоча діти і розуміють важливість здорового способу життя, то все ж не всі його дотримуються або дотримуються не повною мірою.

П'ята гіпотеза, що серед дітей високий рівень вживання алкогольних напоїв, отримала позитивне підтвердження. Результати анкетування показали, що 35% дітей вже з 10 років діти починають вживати алкогольні напої, а з 14 років цей показник збільшується майже в половину (65,5%). Так само слід зазначити, що і у молодших і у старших школярів досить великий перелік алкогольних напоїв, які вони вживали, а саме: пиво, вино, горілка, коньяк, віскі, шампанське, різні види слабоалкогольних напоїв тощо.

Таким чином, за результатами дослідження можна зробити висновки, що всі учні розуміють, яку шкоду приносить вживання алкоголю людям. Разом з тим, велика кількість учнів вже пробувала алкогольні напої і знає про їх велику різноманітність. Більшість респондентів позитивно ставляться до здорового способу життя, але не всі його дотримуються. Діти здебільшого володіють достатньою інформацією, але знання не завжди стають нормою їхнього життя. Хоча школярі знають, що пити при вагітності небажано, інформація про РАФ була для них абсолютно незнайомою, тобто конкретні наслідки для дитини були їм невідомі.

Як приклад, наведемо історію, яка відбулася у ході реалізації третього проекту в 11 класі.

«Під час заняття учні не задали жодного питання, урок пройшов просто в абсолютній тиші пройшов. Жоден слайд, жоден коментар не викликав у дітей ніякої  ​​реакції. Здавалося, що це провал .

Але наступного дня нам зателефонував класний керівник 11 класу і сказав, що після того, як лектор пішов, відбувся класна година. І вже тоді, повністю усвідомивши інформацію, діти почали ділитися враженнями. Учні 11 класу відзначили, що раніше не чули про РАФ і ніколи не замислювалися про вплив алкоголю на плід вагітної жінки. Всі учні емоційно обговорювали лекцію.  Весь клас пообіцяв класному керівнику, що ніхто з них ніколи не буде вживати алкоголь. Класний керівник також зазначив, що дана тема дуже важлива і актуальна на сьогодні».

Також дуже цікавими були коментарі вчителів під час реалізації третього проекту:

«Мені скоро 50 років, а я вперше дізналася про наслідки вживання алкоголю під час вагітності».

«Я думаю, що це дуже корисна інформація для наших дітей, тому що вони ще мало знають про доросле життя, але помилково вважають, що вже обізнані про все».

«Мені здається, що в моєму класі є така дитина. Багато ознак  розладів у нього присутні. Тепер я розумію причину його неадекватної поведінки і низького рівня знань. Завдяки вашим лекціям я зможу навчитися працювати з ним відповідно до його особливостей. Необхідно допомогти такій дитині, адже він не винен, що народився таким».

Повторне анкетування після завершення проекту показало, що у дітей підвищився рівень знань про РАФ (з 10% до 70%). Таким чином, ми можемо констатувати, що проект був ефективним.

У контексті вищевикладеного хотілося приділити особливу увагу ролі громадських організації в профілактичної діяльності.

Основне завдання, що стоїть перед громадськими організаціями соціального спрямування - це робота в тих напрямках, які не охоплені або недостатньо охоплені державними соціальними службами. Одна з важливих функцій громадських організацій - профілактична діяльність. Особливо це актуально в питаннях профілактики негативних явищ, зокрема алкоголізму. На рівні міста така робота ведеться, наприклад, Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ). Проте як показують спостереження та бесіди в школах, ця робота ведеться в недостатній кількості.

На наш погляд, громадська організація може здійснювати профілактичну діяльність в освітніх закладах через проведення лекцій, бесід, презентацій, круглих столів, квестів тощо. Під час такої роботи дуже важливим є наступництво, тобто бажання фахівців школи продовжувати профілактичну роботу після завершення проекту. З цією метою спеціалісти ЗОГО «Флоренс» розробляють методичні матеріали, які передають соціальним педагогам, психологам або класним керівникам для майбутньої роботи.

Проте як свідчить практика, у багатьох випадках інформація, що надається співробітникам шкіл, практично не використовується і не поширюється серед дітей. Це пов'язано з різними причинами: великою завантаженістю класних керівників, соціальних педагогів та психологів іншими формами роботи.

Особливу заклопотаність висловлювали соціальні педагоги шкіл з приводу великого обсягу паперової роботи, яка не дає можливості безпосередньо працювати з дітьми і виконувати одну з головних функцій соціального педагога - профілактичну. Інша причина - недостатня обізнаність вчителів з ​​даного питання. Вчителі вважають, що краще це будуть професіонали, які спеціалізуються на таких питаннях. Вчитель-предметник не може бути фахівцем у всіх областях і володіти знаннями та навичками вирішення соціально-психологічних проблем.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Наш досвід взаємодії зі школами м.Запоріжжя під час проекту «Профілактика розладів алкогольної фетопатії» показав, що таке співробітництво може бути дуже успішним. Проекти, спрямовані на профілактику РАФ потрібні, тому що можуть попередити багато негативних явищ вже у недалекому майбутньому. Головною рекомендацією усіх проектів є повторення проектів кожні 2-3 роки, а також залучення як можна більшої кількості шкіл.

Проекти такого типу дозволяють знизити напругу і підозрілість по відношенню до громадських організацій, як до незвичних формувань в суспільстві, де традиційно усіма соціальними питаннями займалася держава. Все це сприяє поліпшенню якості надання соціальних та освітніх послуг.

Участь у спільних проектах дозволяє встановити позитивні взаємини з багатьма школами міста, що згодом сприяє появі та реалізації нових проектів. Подальша робота може здійснюватися у напрямку зміцнення співробітництва з освітніми закладами, розширення спектру тем та пошуку нових більш ефективних форм роботи зі школярами.  

Література

 1. Бирут Дж. Алкоголизм и гены / Дж. Бирут, Дж. Нернбергер // В мире науки. — 2007. — № 8. — С. 32-­39.
 2. Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя. Всемирная организация здравоохранения.   [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/substance_abuse/activities/ msbalcstrategyru1.pdf.
 3. Городецька А. Зловживання алкоголем — один із основних факторів демографічної та соціальної кризи в Україні / А. Городецька // Український медичний часопис. – 2012. - № 4 (90). – С. 35–39.
 4. Моисеев В. С. Алкоголь и болезни сердца / В. С. Моисеев, А. А. Шелепин — М.: ГЭОТАР­Медиа, 2009. — 168 с.
 5. Разводовский Ю. Е. Алкогольный синдром плода / Ю. Е. Разводовский  // Медицинские новости. – 2004. - № 11. – С. 31–36.
 6. Разводовский Ю. Е. Медико­социальные аспекты алкоголизма / Ю. Е. Разводовский. — Гродно: ГГМУ, 2005. — 128 с.
 7. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т. В. Бондар, Н. О. Рингач та ін. — К.: УІСД ім..О. Яременка, 2008. – 152 с.  
 8. Рівень поширення і тенденції вживання тютюну, алкогольних напоїв, наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 2011 / [Т.В. Бондар, Ю.П. Галіч та ін.]; кер. авт. кол. О.М. Балакірєва. — К.: Обнова, 2011. — 176 с.
 9. Романенкова Л. Підготовка соціальних педагогів до практичної діяльності з профілактики негативних явищ / Л. Романенкова // Збірник Вісник ЗНУ. Педагогічні науки.  – 2001. - С. 200-205.
 10. Романенкова Л. О. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи у галузі охорони здоров’я (з досвіду роботи) / Людмила Олексіївна Романенкова. – Запоріжжя: Вид-во Запорізького державного медичного університету, 2008. – 387 с.
 11.  Streissguth A. Fetal alcohol syndrome: a guide for families and communities / A. Streissguth. – Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co. – 306 p.   
 12.  Lemoire P., Harousseau H., Borteyru J.P. // Quesi Med. — 1968. — V.21, N 6. — P.476—482.

 

Просмотров: 778 | Добавил: florence | Рейтинг: 0.0/0

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Интегративный комплекс "Kinderförderwerk" (Магдебург, Германия)

Социальная служба "Communitas Supportive Care Society" (Абботсфорд, Канада)

Запорожский областной/ городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи

Запорожское областное/ городское управление социальной защиты населения

Запорожский городской территориальный центр социального обслуживания (предоставление услуг)

Запорожский национальный университет

Экономико-правовой колледж ЗНУ

Запорожский национальный технический университет

Классический приватный университет

Запорожский областной институт последипломного педагогического образования

Общеобразовательные школы г. Запорожья

Фонд помощи детям с синдромом аутизма "Дитина з майбутнім" (г. Киев)

Запорожская областная общественная организация "Аутизм. Свідоме батьківство"

Общественная организация "Больничные клоуны "СмехоНосы"

Запорожская областная организация Красного Креста Украины

Меннонитский Центральный Комитет Украины

Благотворительная организация "Меннонитский семейный дом"

Copyright MyCorp © 2020